Åtgärder för att förebygga återfall

Illustration förebygga återfall

 

För att uppnå målet om att våldsutövare ska ha tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 

 

Ta fram och sprida metoder för att motivera våldsutövare till att ta emot stöd och behandling. 

Ansvarig: Operation Kvinnofrid. 

 

Hälso- och sjukvården identifierar på lokal nivå de behandlingsinsatser som finns (t.ex. relationsvåldsteam, telefonlinje för våldsutövare). 

Ansvarig: Region Stockholm.

 

Verka för ökad samverkan mellan frivården och kommunernas socialtjänst för att samordna insatser till våldsutövare i syfte att förebygga återfall i brott. 

Ansvarig: Kriminalvården i samverkan med länets kommuner. 

 

Fortsätta sprida stödlinjen ”Välj att sluta” i syfte att fler ur målgruppen ska söka stöd och behandling för sin våldsproblematik. 

Ansvarig: Länsstyrelsen, Polisen, Region Stockholm i samverkan med länets kommuner. 

 

Genomföra konferenser med fokus på våldsutövande, i syfte att sprida kunskap om aktuell forskning och behandlingsmetoder för samtliga åldersgrupper till yrkesverksamma.

Ansvarig: Länsstyrelsen och Region Stockholm i samverkan med relevanta aktörer. 

 

Fler våldsutövare erbjuds och genomför behandlingsprogram mot våld inom Kriminalvården.

Ansvarig: Kriminalvården.