Åtgärder för att skydda och stödja

Illustration skydda och stödja

 

För att uppnå målet om att våldsutsatta vuxna och barn ska ha tillgång till insatser utifrån sina behov har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:  

 

 

Verka för att personer som har sex mot ersättning eller skadar sig med sex har tillgång till adekvat stöd och behandling.

Ansvarig: Länsstyrelsen och Region Stockholm i samverkan med regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel samt länets kommuner.

 

Ta fram och sprida en digital vägledning för yrkesverksamma med kontaktvägar till olika aktörers stöd och insatser i syfte att främja extern samverkan.

Ansvarig: Operation Kvinnofrid.

 

Sprida det digitala verktyget ”Infogeneratorn” för att tillgängliggöra information på olika språk till våldsutsatta.

Ansvarig: Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner.

 

Genomföra informationskampanjen ”Aldrig igen” i Stockholms stad i syfte att fler ur målgruppen ska söka stöd och hjälp för sin våldsutsatthet samt undersöka förutsättningarna för en liknande regional kampanj.

Ansvarig: Stockholms stad.

 

Ta fram en förnyad kommunikationsstrategi för att sprida information om polisens verksamhet i syfte att öka anmälningsbenägenheten och minska mörkertalen (exempelvis genom kampanjen ”Kom till oss”).

Ansvarig: Polisen.

 

Genomföra informationskampanjer för att motverka tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvarig: Länsstyrelsen i samverkan med Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och länets kommuner.

 

Följa regionalt vårdprogram för våld i nära relation relaterat till olika delar av hälso- och sjukvårdens uppdrag. 

Ansvarig: Region Stockholm.

 

Följa regional plan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med särskild inriktning på riskutsatta grupper. 

Ansvarig: Region Stockholm.