Åtgärder för att upptäcka tidigt

Illustration upptäcka tidigt

 

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer ska arbeta aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:  

 

 

Verka för att utveckla och etablera en regional struktur för att samordna kompetenshöjande insatser för länets kommuner. 

Ansvarig: Storsthlm och Länsstyrelsen. 

 

Fortsätta sprida och implementera handledningen ”Liten och trygg” till förskolans personal i länet, i syfte att öka personalens kunskap om våld och uppmärksamma utsatta barn. 

Ansvarig: Länsstyrelsen i samverkan med pilotkommuner.

 

Upptäcka våldsutövare bland de som är dömda för annan brottslighet inom Kriminalvården. 

Ansvarig: Kriminalvården.