Åtgärder för kunskap och forskning

Illustration kunskap och forskning

 

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer använder metoder och insatser som vilar på evidens och/eller på beprövad erfarenhet har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:  

 

 

Ta fram en vägledning för samtal med unga som lever i en hederskontext och sprida denna till relevanta målgrupper i länet.

Ansvarig: Länsstyrelsen i samverkan med Origo – Resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld och forskare.

 

Utvärdera föräldraskapsstödsprogrammet Föräldraskap i Sverige.

Ansvarig: Länsstyrelsen och Region Stockholm.

 

Metodutveckla och etablera en enhetlig utredningsprocess (rättsprocess) utifrån evidens.

Ansvarig: Polisen i samverkan med Åklagarmyndigheten.

 

Inom Region Stockholm pågår uppbyggnad av ett tvärsektoriellt forskningsnätverk.

Ansvarig: Region Stockholm i samverkan med Länsstyrelsen.

 

Pilottesta det individuella behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence) för våldsutövare inom en pilotkommun.

Ansvarig: Länsstyrelsen och Kriminalvården nationellt i samverkan med en pilotkommun.