Insatser & Events

Operation Kvinnofrids huvuduppdrag är att samla och sprida kunskap och metoder inom området våld i nära relationer samt att stödja samverkan mellan myndigheter. Operation Kvinnofrid gör detta genom kampanjer, konferenser och genom olika samverkansprojekt.

 

Historiskt sett har den mest kända, synliga och debatterade delen av Operation Kvinnofrids verksamhet varit affischkampanjerna. Nu går Operation Kvinnofrid in i en ny era av kommunikation och insatser. Varje år genomförs ett antal kampanjer för att påverka attityder och/eller tala om var man som utsatt eller utövare av våld kan få stöd och hjälp.

Med start 25 november 2016 hålls en årlig spridningskonferens där också ett nytt kvinnofridspris kommer att delas ut för särskilt goda insatser inom området våld i nära relation.