Nominera till Kvinnofridspriset

 * obligatoriska fält

Jag vill nominera följande verksamhet
Nominering
Nomineringskategori

Kvinnofridspriset delas ut i fyra olika kategorier. Välj vilken av kategorierna som passar din nominering.

Tillgänglig information
Det är av största vikt att det finns målgruppsanpassad information finns tillgänglig för att personer utsatta får våld, barn som lever med våld och personer som utövare våld, ska få stöd och hjälp för att kunna förändra sin situation. I denna kategori ingår arbete som bedrivs för att förbättra informationen till dessa målgrupper. Det kan handla om allt från informationsskyltar och skrifter till webbplatser och information som finns i andra digitala kanaler.

Våldspreventivt arbete
Insatser för att främja jämställdhet och alla människors lika värde samt att påverka människors (särskilt ungas) normer och värderingar som bidrar till att våldet upprätthålls, utgör en viktig bas för att motverka våldet och för att våldet överhuvudtaget inte ska uppstå. I denna kategori ingår verksamheter som arbetar framgångsrikt med våldspreventiva- och hälsofrämjande insatser.

Insatser av god kvalitet
Målgrupperna vuxna som utsätts för våld i nära relation, barn som upplever våld och våldsutövare har rätt att får tillgång till insatser av god kvalitet utifrån sina behov. Insatser av god kvalitet är centralt för att de som använder sig av våld ska upphöra med sitt beteende och de som utsätts ska känna sig trygga och kunna leva ett liv fritt från våld. Denna kategori belönar verksamheter som arbetar med att förbättra metoder och insatser så som stöd- och behandlingsprogram, bemötande av målgruppen, tydliga rutiner och uppföljning.

Samverkan
I många fall kan enskilda våldsutsatta och våldsutövare ha många olika myndighetskontakter pågående samtidigt och/eller över tid. Det är därför viktigt att arbetet kring den enskilda individen är samordnat så att insatserna inte motverkar varandra. Verksamheter som arbetar med att utveckla både den interna och externa samverkan med målgruppens behov i fokus ingår i denna kategori.

Jag som tipsar heter... (frivilligt)