Fokus på våldsutövare i ny satsning mot våld i nära relationer

2018-01-18

Pressmeddelande

Bara 3,9 procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och få av anmälningarna leder till åtal och fällande dom. Dessutom beräknas mäns våld mot kvinnor kosta staten miljardbelopp varje år. För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att de personer som utövar våld slutar. Därför satsar nu Länsstyrelsen Stockholm, tillsammans med andra aktörer, på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende.

Mäns våld mot kvinnor kostar svenska staten minst 13 miljarder kronor varje år. På kort sikt handlar det om läkarvård och kostnader för rättsväsendet och på längre sikt om nedsatt produktivitet hos utsatta då våldet ibland leder långvariga sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Svårare att mäta är de förödande effekterna som den utsatta betalar med förlorad livskvalitet, rädsla och ibland även sitt liv.

Ulf Calvert är terapeut vid mottagningen Manscentrum i Stockholm och behandlar män som har
våldsproblematik.

– Många av de personer jag möter är chockade över sitt beteende och mår mycket dåligt när de ser hur det påverkar deras familj. Det kan vara svårt att inse hur våldsamt det egna beteendet varit. Den person som utövar våld har mycket att vinna på att söka hjälp för att förändra sitt beteende, både i relationerna till andra, men även för ens egna välmående, säger han.

Stor del av arbetet inom området våld i nära relationer fokuserar på att ta hand om de våldsutsatta
personerna. Med den nya satsningen Välj att sluta vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid rikta sig åt våldsutövarna. Välj att sluta har till syfte att informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att det finns hjälp och stöd att få för att göra det. I många kommuner erbjuds detta kostnadsfritt för den som är motiverad att ta tag i sin våldsproblematik.

– Givetvis ska personer som utsätts för våld få stöd och skydd, men vi kan inte längre blunda för orsaken till problemet. För att nå förändring måste vi även fokusera på behandling av våldsutövaren säger Christina Ericson, projektledare för den nya satsningen Välj att sluta vid Länsstyrelsen Stockholm.

Hon fortsätter:

– Partnervåld förekommer i alla typer av förhållanden, och både män och kvinnor kan vara
våldsutövare. Forskning visar dock att det våld som riktas mot kvinnor är mer omfattande samt har
större och mer långtgående effekter, både för individen och på samhällsnivå. Därför väljer vi att
huvudsakligen vända oss till män i denna satsning.

På hemsidan valjattsluta.se finns information om var man kan vända sig för att få hjälp att ändra ett
våldsamt beteende.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Christina Ericson, utvecklingsledare mot
våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Stockholm
010-223 13 90
christina.ericson@lansstyrelsen.se

Om Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en samverkan av myndigheter i Stockholms län med det gemensamma
uppdraget att verka för ett samhälle fritt från våld. Samverkande aktörer är: Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting, polisen, Storsthlm, Kriminalvården och Stockholms stad tillsammans med länets övriga kommuner.

Fakta om våld i nära relationer:

  • 2016 anmäldes omkring 12 400 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. (1)
  • I den Nationella trygghetsundersökningen från 2017 uppger totalt 18 procent av de som utsattsför misshandel under 2016 att gärningspersonen var närstående. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män är 3 procent. (1)
  • När Brottsförebyggande rådet genomförde sin årlig nationella trygghetsundersökning (NTU) år 2014 fann de att 7 procent av kvinnorna har blivit utsatta för våld det senaste året och att 25 procent av kvinnorna hade varit utsatta för våld i nära relation någon gång i livet, motsvarande siffra för män är 17 procent. (1)
  • Även om utsattheten för våld i nära relationer verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, framför allt sjukvård. Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare. (1)
  • Nationalekonomerna Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson uppskattade 2015 att mäns våld mot kvinnor kostar svenska staten minst 13 miljarder kronor varje år. (2)
  • Endast 3,9 procent av våldet i nära relationer polisanmäls. (3)

1 BRÅ. 2017-12- 20. Våld i nära relationer. https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html
2 Holmberg Karlsson, Mia. 2017-10- 19. Notan för mäns våld mot kvinnor: 13 miljarder per år.
3 BRÅ. Brott i nära relationer. En nationell kartläggning. Rapport 2014:8.