Positiv utveckling när myndigheter arbetar gemensamt för ett län fritt från våld

2021-03-30

Regional lägesrapportering
Illustration: Christina Heitmann

Förra året lanserades en myndighetsgemensam strategi och handlingsplan för att uppnå visionen om att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. En uppföljning av det pågående arbetet presenteras nu i en regional lägesrapport, som både visar på positiv utveckling och utmaningar.

Strategin innehåller åtta mål som beskriver vad som behöver uppnås för att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld. Tillhörande handlingsplan konkretiserar vilka åtgärder som är nödvändiga, både gällande myndighetsgemensamma satsningar och förtydligande kring respektive aktörs åtagande.

Den lägesrapport som nu har tagits fram syftar till att följa upp hur arbetet med strategin och de åtaganden som konkretiserats i handlingsplanen har utvecklats det senaste året.

– Genom att systematiskt följa vårt gemensamma arbete är förhoppningen att det ska öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten. När vi går samman för att förebygga och bekämpa våld, vilket är en av våra stora samhällsutmaningar, har vi möjlighet att skapa riktig förändring, säger Stockholms läns landshövding Sven Erik Österberg.

Nedan sammanfattas några av de resultat som presenteras i lägesrapporten:

  • Kriminalvårdens åtagande att fler våldsutövare ska erbjudas och genomföra behandlingsprogram mot våld har gett resultat. Under 2020 påbörjade 85 procent fler klienter sådan behandling jämfört med 2019.
  • En regionalisering har påbörjats av Stockholms stads Mikamottagning, som vänder sig till personer som har erfarenhet av exempelvis sex mot ersättning, och behandlingsenheten KAST, som ger stöd till personer som köper sexuella tjänster. Förra året var åtta kommuner i processen att ansluta sig till mottagningarna och arbetet med att ännu fler kommuner ska ansluta sig till mottagningarna fortsätter.
  • Flera åtaganden i handlingsplanen, till exempelvis Initiativ Gryning, som är polisens satsning på att bekämpa våld i nära relationer, har lett till att det under 2020 skett en ökning av antal handlagda brott hos polisen som redovisats till åklagare jämfört med 2019.
  • Ett regionalt samverkansavtal har tagits fram mellan Polisen och Åklagarmyndigheten. Samverkansavtalet ska förtydliga arbetet kring våld i nära relationer och brott mott barn myndigheterna emellan.
  • Under 2020 har Länsstyrelsen utbildat 47 kursledare i Webbkursheder.se, som ger yrkesverksamma inom socialtjänst, förskola och skola grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt finns det nu 112 kursledare i länet som kan vidareutbilda kollegor inom den egna organisationen.

Lägesrapporten visar många positiva resultat. Men det finns också vissa brister för att få en heltäckande uppföljning. Utifrån detta har aktörerna inom Operation Kvinnofrid påbörjat ett utvecklingsarbete som kommer pågå under 2021.

– För att nå visionen att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel är det viktigt att vi håller i och gör uppföljningar parallellt med utvecklingsarbetet som pågår. Annars kommer vi inte kunna säkerställa att arbetet ger det resultat vi alla eftersträvar, säger Maria Sand Vaziri, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.


Regional lägesrapport 2020 – lägesrapport för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 2020–2026

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 2020–2022