Därför finns Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en samverkansplattform där flera myndigheter inom Stockholms län arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation. 


De myndigheter som deltar är Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm som företräder länets 26 kommuner.

Utgångspunkten är att arbeta tillsammans för att förebygga att våldet uppstår, främja kunskap och metodutveckling, främja att våldsutsatta vuxna och barn erbjuds insatser utifrån sina behov och att våldsutövare erbjuds återfallsförebyggande insatser i syfte att våldet upphör. 

Operation Kvinnofrids uppdrag

Det gemensamma uppdraget inom samverkansplattformen är att: 

  • främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer,

  • bidra till att Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026, genomförs och får genomslag i länet,

  • verka för att genomföra och följa upp de åtgärder som respektive samverkansaktör åtagit sig i Handlingsplan till strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 2020–2022, samt revidera framtida regionala handlingsplaner,

  • arbeta för att strategin omsätts till regionala och lokala handlingsplaner och 

  • följa upp och analysera utvecklingen av den regionala strategins målsättningar och sammanställa resultatet i lägesrapporter.