Operation Kvinnofrids uppdrag och historia

Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna där samhället har ett stort ansvar att ingripa. Våldet medför både akuta och långsiktiga individuella konsekvenser och höga kostnader för samhället.

Kvinna i trappa
Operation kvinnofrid är ett samarbete mellan myndigheter.

För att bekämpa våldet behövs insatser på olika nivåer i samhället och av olika myndigheter i samverkan. Insatserna behöver vara av förbyggande karaktär, riktas till våldsutsatta vuxna, barn som upplever våld samt till våldsutövare. I Stockholms län samordnas insatserna inom plattformen Operation Kvinnofrid.

Operation Kvinnofrids huvuduppdrag är att

  • bidra till att Stockholms läns strategi för att motverka våld i nära relationer genomförs och får genomslag i länet,
  • följa upp och stötta att strategin omsätts till lokala och regionala genomförandeplaner/åtgärder,
  • samla och sprida kunskap och metoder om våld i nära relationer utifrån evidensbaserad praktik,
  • främja tvärprofessionell kunskap och stödja samverkan mellan myndigheter och
  • främja nätverk och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma.

Gemensamma utgångspunkter för arbetet inom Operation Kvinnofrids samverkansplattform är att det ska ske med ett samarbetsklimat som baseras på öppenhet och med respekt för varje enskild organisations förutsättningar.

Engagemanget har sin grund i förståelsen att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot alla de utmaningar som våld i nära relationer innebär. Vid valet av åtgärder på regional nivå ska det finnas tydliga samverkansvinster.

Samverkansplattformen

Arbetssätt ska bedrivas i nära samarbete med alla samverkande aktörer och genomsyras av en gemensam hållning och känsla av ett gemensamt ägandeskap för samverkansplattformen.

År 2013 påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam regional strategi för Stockholms län för att motverka våld i nära relationer i syfte stärka ett samlat genomförande och tydligt åtagnade i länet. De strategiska målen antogs av styrgruppen i januari 2014.

Verksamheten inom samverkansplattformen har organiserats utifrån strategins sex prioriterade målområden i Operation Kvinnofrids områdesorganisation.