Deltagande myndigheter

Samverkansplattformen Operation Kvinnofrid bedrivs i samverkan mellan följande aktörer:

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelserna arbetar på uppdrag av regeringen och ansvarar för arbete inom området jämställdhet, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution samt människohandel för sexuella ändamål. En stor del av arbetet innebär att samordna och tillhandahålla metodstöd till myndigheter och organisationer i länet.

Polismyndigheten

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom brottsförebyggande arbete ska färre brott begås och polisen ska verka för att fler brott klaras upp. Polisen ansvarar för att skydda hotade personer och kan bistå med olika former av åtgärder för personer med skyddsbehov. Polismyndigheten har särskilda brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och skydd för brottsoffer.

Kriminalvården

Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård. Kriminalvårdens uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet. Kriminalvårdens viktigaste uppdrag är att verkställa straff och minska återfall i brott. Inom Kriminalvårdens verksamheter bedrivs motivations- och behandlingsarbete för dömda förövare samt även brottsofferarbete.

Region Stockholm

Hälso- och sjukvården och tandvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård och tandvård. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer föreskrivs att vårdgivaren ska se till att hälso- och sjukvårdspersonalen ställer frågor om våld om det finns misstanke om att ett barn eller en vuxen har blivit utsatta för våld.

Stockholms stad och länets övriga 25 kommuner

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp samt att nämnden ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Vidare anges att nämnden ansvarar för att barn som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Detsamma gäller för barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående.

Storsthlm

Kommunförbundet Storsthlm är en ideell förening bildad av, och för kommunerna i Stockholms län. Syftet är att inom länet stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen, att tillvarata kommunernas intressen, att främja samverkan mellan kommunerna och att bistå kommunerna i deras verksamhet. Meningen är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål inom välfärd och service till medborgarna.