Lagstiftning och konventioner om våld i nära relationer

Följande föreskrifter ligger till grund för Operation Kvinnofrids strategi och uppdrag.

Socialtjänstlagen (2001:453)

I 3 kap 3 § socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

I 2 kap 1 § socialtjänstlagen anges ett generellt ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Detta inkluderar även olika former av stöd till våldsutsatta kvinnor, barn som utsätts för/bevittnar våld samt män som utövar våld i nära relationer.

I 5 kap 11 § socialtjänstlagen fastställs att socialnämnden ska verka för att den som utsätts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. ”Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.”

Socialnämnden ska också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

I 5 kap 11 § tredje stycket socialtjänstlagen framgår att till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Att en närstående som brukat våld får behandling är angeläget för de barn som bevittnat våldet.

Regeringen menar att socialtjänsten har ansvar för att ta ett helhetsgrepp och se till att hela familjen får den hjälp och det stöd som respektive person behöver (prop. 2006/07:38 s. 25). Regeringen har även tydligt angivit vikten av att det i socialtjänstens arbete utvecklas effektiva strukturerade metoder för att arbeta med våldsutövande män i syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är viktigt att öka säkerhetsmedvetandet avseende kvinnorna och barnen.

Läs hela lagen på Riksdagens webbplats

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Enligt 2 a § hälso- och sjukvårdslagen ska all vård bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. En god vård innebär enligt lagtexten att beakta patientens behov av trygghet, att vården är lättillgänglig och bygger på respekt för patienten samt att vården främjar goda kontakter mellan patienten och sjukvården.

Läs hela lagen på Riksdagens webbplats

Socialstyrelsens föreskifter (SOSFS 2014:4)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer gäller för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Syftet med författningen är att höja kvaliteten i stödet till våldsutsatta barn och vuxna samt barn som bevittnat våld och stödja våldsutövare att upphöra med våldet.

Läs föreskrifterna på Socialstyrelsens webbplats

Polislag (1984:387)

I polislagen återfinns bestämmelser om polisens uppgifter samt samverkansskyldighet med andra myndigheter och organisationer. Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom brottsförebyggande arbete ska färre brott begås och polisen ska verka för att fler brott klaras upp.

Läs hela lagen på Riksdagens webbplats

FN:s konvention om barnets rättigheter

I artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter beskrivs att ”konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.”

Läs hela konventionen på Regeringens webbplats

FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor

År 1993 antog FN:s generalförsamling deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. I deklarationen fördöms fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld mot kvinnor, vare sig det inträffar inom familjen eller i samhället och utförs av eller accepteras av staten. I artikel 4 framkommer att staterna bör med alla lämpliga medel och utan dröjsmål bedriva en politik som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor.

Läs hela deklarationen på FN:s webbplats