Samordningsgrupp

Samordningsgruppen samordnar arbetet inom samverkansplattformen och ansvarar särskilt för informations- och kunskapsspridning.

Gruppen planerar och genomför gemensamma kommunikationsinsatser så som kampanjer, utbildningsinsatser och spridningskonferenser samt administrerar Operation Kvinnofrids webbplats.

Gruppen består av en samordnare och en kommunikationsresurs från Länsstyrelsen samt representanter från samverkansaktörernas organisationer. Samordnaren har övergripande ansvar att tillsammans med processledarna driva och leda det gemensamma arbetet i sakgrupperna och rapporterar till den operativa ledningsgruppen och styrgruppen.