Stöd i arbetet

För att lösa den komplexa samhällsutmaning som våldet utgör, krävs att alla delar av samhället – organisationer, myndigheter, näringsliv, offentlig sektor och forskare engagerar sig för förändring. Här kan du ta reda på mer om hur din organisation kan arbeta aktivt med målen för att bidra till att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län.

Illustration av kunskapsstöd

I ett samhälle utgör strukturell ojämställdhet och begränsade genusnormer riskfaktorer för exempelvis våld i nära relationer eller sexualiserat våld. Men dessa riskfaktorer finns på flera nivåer än bara samhällsnivån – de tar sig uttryck även i närmiljön och i individens relationer. 

Ett effektivt förändringsarbete utgår därför från individers hela livsmiljö och interventioner behöver genomföras på olika nivåer och av aktörer från olika professioner, organisationer och sektorer. Då är chansen större att arbetet blir framgångsrikt. Att samarbete och samverkan kommer till stånd på alla nivåer i samhället är alltså en viktig, om inte avgörande, faktor för att förebygga och bekämpa våldet.

Praktiskt stöd i arbetet

Förhoppningen är att strategin ska stimulera till handling på både regional och lokal nivå. Vi har därför samlat metodstöd, kunskapskällor och befintliga stödfunktioner som kan vara till nytta för att arbeta med respektive mål och du finner dem i menyn till höger. 

Konsultativt stöd för yrkesverksamma 

Det finns flera länsövergripande stödfunktioner som du som yrkesverksam kan vända dig till för att få konsultativt stöd: 

  • Origo är ett regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat förtyck och våld. Verksamheten finansieras och samägs av länets samtliga 26 kommuner, Region Stockholm samt Polisen. På Origo samarbetar yrkesverksamma från olika myndigheter under ett och samma tak för att hjälpa barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

  • Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel bistår myndigheter, till exempel polis och socialtjänst med stöd vid prostitution- eller människohandelsärenden i länet. 
  • Välj att sluta är en stödlinje för våldsutövare med lågtröskelverksamhet där personer som utövar våld kan få råd och stöd för att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonlinjen länkar vidare till stödmottagningar i länet och ger kunsultativt stöd till yrkesverksamma.