Stöd för att förebygga våld

Illustration med händer som möts

 

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att förebygga våld uppnås. 

 

  • Genomför strukturerade universella våldspreventiva program med fokus på män, pojkar och maskulinitetsfrågor i skolan och i fritidsverksamheter för unga.
  • Ge sex- och samlevnadsundervisning som innefattar jämställdhet och frihet från våld i skolan och andra verksamheter för unga.
  • Erbjud föräldraskapsstöd med inriktning på att förebygga våld och konflikter inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Insatser för att påverka attityder till sexköp och pornografi.
  • Förebyggande insatser riktade till barn och unga som riskerar att hamna i prostitution.
  • Samordna våldsförebyggande arbete och andra preventionsområden, som bland annat brottsförebyggande och återfallsförebyggande arbete samt folkhälsoarbete.

Process- och verksamhetsstöd

Kunskaps- och metodstöd