Stöd för trygg rättsprocess

Illustration trygg rättsprocess

 

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om trygg rättsprocess uppnås. 

 

  • Utveckla arbetssätt för samtliga våldstyper som förkortar rättsväsendets process, genom exempelvis förkortad handläggningstid, tidigt genomförande av förhör med målsägande samt initial tilldelning av målsägandebiträde.
  • Anpassa skydd- och stödinsatser till särskilda svårigheter, exempelvis funktionsnedsättningar.

Kunskaps- och metodstöd