Vad är våld?

Våld i en relation kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt och kan förekomma i alla slags relationer. Du har rätt att leva ett liv fritt från våld.

Fysiskt våld kan se mycket olika ut. Det kan vara allt ifrån örfilar, knuffar och drag i håret till användande av olika vapen, stryptag och mord.

Precis som fysiskt våld kan psykiskt våld se olika ut. Det kan handla om att bli hotad och skrämd med fysiskt våld eller att bli förnedrad och tvingad till kränkande handlingar. Att ständigt bli kränkt med ord är också psykisk misshandel. Psykiskt våld kan även vara att bli isolerad från omvärlden. Att man inte får utöva sina intressen, röra sig fritt utanför hemmet eller umgås med släkt och vänner. Eller att man blir förlöjligad, blottad eller förtalad inför andra av sin partner.
Sexuellt våld kan vara allt från sexuella trakasserier till våldtäkt. Det kan vara att tvingas till sexuella handlingar eller att bli sexuellt kränkt på något annat sätt.

Våldsformerna brukar delas in i

 • Fysiskt våld
  Exempelvis örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag mot kroppen, stryptag med mera)
 • Psykiskt våld
  Hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord). Här ingår även latent våld (att leva under risk för nytt våld)
 • Sexuellt våld
  Påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt)
 • Materiellt våld
  Förstöra inredning, dagböcker, foton med mera)
 • Ekonomiskt våld
  Tvingas skriva under handlingar, får ej förfoga över egen ekonomi)
 • Försummelse
  Gäller främst äldre och personer med funktionsnedsättning och handlar om att medvetet ge felaktig medicinering, bristande hygien, lämna utan tillsyn med mera).

Kännetecken på våld i nära relationer

Våld i nära relationer handlar om olika typer av våld som kan förekomma mellan personer som har en nära relation till varandra. Våldet sker inom heterosexuella och samkönade relationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer (2).

Vem som kan betraktas som närstående kan variera från fall till fall beroende på vilka familje- och levnadsförhållanden som råder i det enskilda fallet (3).

Det som är speciellt med våld i nära relationer är att den utsatta har en nära relation och ofta starka emotionella band till våldsutövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.

Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets hem och varierar i allvarlighetsgrad och frekvens. Ofta blir våldet allvarligare ju längre relationen pågår. Kontroll och maktbehov är den yttersta drivkraften bakom utövandet av våld i nära relationer. Genom fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld kontrolleras offrets beteende och handlingsfrihet (2).

Både män och kvinnor utsätts för våld, men våldsutsattheten ser olika ut. Det är vanligare att kvinnor utsätts för grovt och upprepat våld i nära relationer, av en partner eller en före detta partner än att män gör det. När män utsätts för våld är gärningspersonen oftast okänd och brottet sker oftare på en allmän plats (3).

Definition av barnmisshandel

I FN:s barnrättskommitté används som beteckning för våld mot barn alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande av barn.

I SOU 2001:72 Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda (4), definieras misshandel mot barn på följande sätt: Barnmisshandel är, när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.

Referenser

 1. Isdal, P (2001) Meningen med våld. Gothia.
 2. Nationellt centrum för Kvinnofrids hemsida (2015) – www.nck.uu.se
 3. Socialstyrelsen (2014) Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Stockholm.
 4. SOU 2001:72 Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda.