Operation Kvinnofrids strategi för att motverka våld i nära relationer

Operation Kvinnofrids strategi för att motverka våld i nära relationer har tagits fram för att stärka ett samlat genomförande och ett tydligt gemensamt åtagande för Stockholms län under perioden 2016–2020. Strategin anger mål och riktning för det gemensamma arbetet och pekar ut vilka prioriteringar som är viktiga för länet för att motverka våld i nära relation.

Omslag strategi 2020

Genom att flera myndigheter kraftsamlar kring ett gemensamt strategiarbete för att motverka våld i nära relationer finns det mycket goda möjligheter att de redan utsatta och personer som utövar våld får bättre stöd och hjälp, flera slipper att bli utsatta och samhällets ekonomiska och mänskliga kostnader kan minska på sikt.

Strategin genomförs både på regional nivå gemensamt av myndigheterna bakom Operation Kvinnofrid samt i relevanta styrdokument som budgetar, verksamhetsplaner, handlingsplaner och program hos de enskilda myndigheterna. Varje lokal aktör kan med stöd av strategins prioriterade målområden själv ta fram lämpliga åtgärdsplaner utifrån lokala behov eller utgå från strategins förslag på möjliga åtgärder.

 

Strategins målgrupper

Strategins tre huvudsakliga målgrupper är

 • De organisationer som ingår i Operation Kvinnofrids samverkansplattform
 • Andra myndigheter och idéburna organisationer som arbetar inom området våld i nära relationer
 • Allmänheten

Inom allmänheten finns dessutom tre undergrupper som Operation Kvinnofrid särskilt riktar sig till:

 • Personer som utsätts för våld av närstående
  Detta gäller både kvinnor och män, 18 år och äldre, personer i heterosexuella och samkönade relationer samt även inom andra familj- och släktrelationer så som personer som lever i hederskontexter.
 • Barn som lever med våld i nära relationer
  Med barn avses personer under 18 år. Med närstående avses barnets föräldrar/vårdnadshavare, syskon, fosterföräldrar och styvföräldrar, men även släktingar som inte direkt ingår i den närmaste familjen.
 • Personer som utövar våld mot närstående
  Detta gäller både män och kvinnor i alla åldrar (barn och vuxna), personer i heterosexuella och samkönade relationer samt även inom andra familje- och släktrelationer så som personer som lever i hederskontexter.

De sex delmålen

Den främsta målsättningen med strategin är att målgrupperna våldsutsatta vuxna och barn som lever med våld och våldsutövare ska erbjudas insatser med en förbättrad tillgänglighet, likvärdighet och av god kvalitet oavsett var i länet man bor. För att nå dit pekar strategin ut sex delmål som länet särskilt ska fokusera på:

De strategiska målen antogs av styrgruppen i januari 2014 och har därefter kompletterats med en målstruktur och en genomförandemodell.

Målstrukturen bygger på verksamhetslogik

Strategins målstruktur bygger på verksamhetslogik (1). Verksamhetslogiken sätter fokus på vilka resultat och vilken effekt man vill uppnå för målgrupperna som verksamheten är till för.

Strategins delmål har fått var sin egen verksamhetslogik. Förhoppningen är att detta ska bidra till en effektivare styrning och uppföljning av måluppfyllelsen och mer samordnat arbete inom Operation Kvinnofrids samverkansplattform. Målstrukturen bidrar även till att ge överblick och skapar förståelse om vad som ska åstadkommas under strategiperioden.

Verksamhetslogik består av

 • Effektmål på lång sikt
  Avsedd effekt: Förändringar som verksamheten ytterst vil uppnå för målgruppen.
 • Effekt på medellång sikt
  Förändringar som måste uppnås på kortare sikt för att kunna nå den slutliga effekten.
 • Utfall
  Vad som omedelbart händer till följd av åtgärd eller prestation: förändrad kunskap, användandet av metoder och så vidare.
 • Prestationer
  Tjänster eller produkter som levereras, till exempel en rapport som publiceras eller utbildningar som genomförs.
 • Möjliga åtgärder och indikatorer
  Åtgärder som genomförs, till exempel en utbildning, en kartläggning eller en kampanj.

I verksamhetslogiken finns även förslag på möjliga åtgärder som kan genomföras både på regional och lokal nivå.

Referenser

 1. ESV 2001:16 Verksamhetslogik. Ger överblick, åstadkommer delaktighet och skapar förståelse.