Delmål 1: Tillgänglig information

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och förekommer i parrelationer och inom familjen. Trots detta är det många vuxna och barn och unga som inte har kunskap om vart man kan vända sig och få stöd och hjälp om man utsätts för våld i nära relation eller om man har problem med ett våldsamt beteende. Detta gäller inte minst särskilt sårbara grupper såsom barn, äldre personer, personer med utländsk bakgrund och personer med olika former av funktionsnedsättningar.

Delmål 1

Det är därför av största vikt att det finns målgruppsanpassad information tillgänglig för att utsatta vuxna och barn ska få stöd och hjälp för att kunna förändra sin situation.

Ett prioriterat mål för länet är därför att se till att information om våld i nära relationer och var man kan få stöd och hjälp finns tillgänglig och sprids. Detta ska ske både regionalt via Operation Kvinnofrids webbplats och lokalt via aktörernas egna webbplatser samt via andra lämpliga kommunikationskanaler (skriftlig information och via sociala medier). Informationen och kommunikationen ska vara begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov (olika språk, lättläst version och barnanpassat).

Inom ramen för Operation Kvinnofrids samverkansplattform kommer återkommande regionala informationskampanjer att genomföras med olika målgrupper i fokus för att bidra till informationsspridning och för att lyfta frågan.

Effekt på lång sikt

Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation.

Effekt på medellång sikt

Allmänheten har kunskap om våld i nära relationer och var man kan få stöd och hjälp.

Utfall

 • Samlad kunskap om våld i nära relation finns tillgänglig på Operation Kvinnofrids webbplats samt på samverkansaktörernas egna webbplatser
 • Enhetlig och målgruppsanpassad information finns tillgänglig på Operation Kvinnofrids webbplats samt på samverkansaktörernas egna webbplatser
 • Kunskap om våld i nära relation sprids
 • Operation Kvinnofrids webbplats är känd bland allmänheten
 • Samverkansaktörerna har kunskap och kännedom om varandras verksamheter och uppdrag.

Möjliga åtgärder

 • Inventera vilken målgruppsanpassad information och vilka verksamheter som finns tillgängliga inom området våld i nära relation
 • Utforma Operation Kvinnofrids webbplats så att den blir ändamålsenlig, målgruppsanpassad och med ett tydligt regionalt fokus
 • Kontinuerligt omvärldsbevaka och uppdatera Operation Kvinnofrids webbplats med aktuell information inom området våld i nära relation
 • Sprida målgruppsanpassad information via Operation Kvinnofrids hemsida
 • Genomföra årliga myndighetsgemensamma informationskampanjer inom ramen för Operation Kvinnofrid om våld i nära relationer med olika målgrupper i fokus
 • Genomföra återkommande undersökningar om allmänhetens och samverkansaktörernas kännedom om Operation Kvinnofrids webbplats
 • Samverkansaktörerna bidrar enskilt genom att delta i gemensamma kampanjer och genom att ta fram/använda befintlig information och målgruppsanpassa sina webbplatser inom området våld i nära relationer.

Indikatorer

 • Antal besök på Operation Kvinnofrids webbplats (besöksstatistik)
 • Antal ur allmänheten som känner till Operation Kvinnofrids webbplats (särskilda undersökningar)
 • Aktuell målgruppsanpassad information finns tillgänglig på kommunens webbplats och på övriga samverkansaktörers webbplatser (Verktyg för kommunal verksamhet: Socialstyrelsens Öppna Jämförelser)