Delmål 2: Universell våldsprevention

Universell våldsprevention handlar om hälsofrämjande insatser som riktar sig till alla med målet att förhindra att våld uppstår. Universella våldspreventiva insatser finns i begränsad omfattning i Stockholms län och i hela Sverige samtidigt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer inte minskar. Det finns en ökad medvetenhet om problematiken, mörkertalet har minskat och anmälningsstatistiken har ökat men våldsutsattheten och våldsbenägenheten ligger relativt konstant över tid.

Strategin vill särskilt lyfta vikten av att arbeta med våldspreventiva insatser. Insatser för att främja jämställdhet och alla människors lika värde samt att påverka människors (särskilt ungas) normer och värderingar som bidrar till att våldet upprätthålls, utgör en viktig bas för att motverka våldet och för att våldet överhuvudtaget inte ska uppstå.

Enligt internationell forskning visar program som har en genusförändrande ansats större effekt än andra program när det gäller att förebygga våld. Metoderna bör användas på de arenor där unga tjejer och killar tillbringar mycket av sin tid så som inom skolan, idrottsrörelsen och i kulturföreningar. Arbetet bör även bedrivas i samverkan med idéburen sektor som har flera års arbete bakom sig och som kommer i kontakt med unga killar och tjejer samt transpersoner.

Effekt på lång sikt

Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation.

Effekt på medellång sikt

Det pågår ett våldspreventivt arbete i samverkan med idéburen sektor för att motverka våld i nära relationer.

Utfall

  • Kunskap finns om universella våldspreventiva insatser inom samverkansaktörernas organisationer
  • Universella våldspreventiva insatser såsom normkritiska metoder och arbetssätt kopplat till maskulinitet, sexualitet och våld tillämpas inom arenor där barn och unga vistas.

Möjliga åtgärder

  • Inventera och identifiera samverkansaktörer från idéburen sektor och vad de kan erbjuda för universella våldspreventiva insatser
  • Genomföra en kartläggning av universella våldspreventiva insatser i länet
  • Ta fram en gemensam definition av det universella våldspreventiva arbetet
  • Sprida kunskap om universella våldspreventiva metoder
  • Samordna det universella våldspreventiva arbetet i länet tillsammans med idéburen sektor och andra relevanta aktörer.

Indikatorer

  • Antal universella våldspreventiva insatser som används (särskild kartläggning)
  • Andel kommuner som använder normkritiska metoder och arbetssätt kopplat till maskulinitet, sexualitet och våld  (särskild kartläggning).