Delmål 3: Kompetens- och kunskapsutveckling

Kunskap om våld i nära relationer, bland yrkesverksamma, är en viktig förutsättning för att personer som utsätts för våld i nära relationer ska bli bemötta på ett respektfullt sätt när kommer i kontakt med myndigheterna. Om yrkesverksamma inte har relevant kompetens och tillgång till metoder och bedömningsinstrument för stöd i arbetet, är det svårt att upptäcka våld i nära relationer och göra adekvata bedömningar. Att regelbundet utbilda yrkesverksamma om våld i nära relationer är därför väsentligt både när det gäller på grundläggande och på avancerad nivå. Strategin lyfter särskilt vikten av att det ska finnas kunskap i organisationerna om att identifiera risk för våld samt utreda behov av insatser.

Samverkansaktörerna bidrar enskilt till måluppfyllelsen i delmål tre genom att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling om våld i nära relationer. Som komplement till aktörernas individuella satsningar utgör Operation Kvinnofrid en plattform för att erbjuda gemensamma utbildningsinsatser och spridningskonferenser riktade till samverkansaktörernas organisationer för att lyfta lärande exempel, främja kompetenshöjning och tvärprofessionellt erfarenhetsutbyte.

Effekt på lång sikt

Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation.

Effekt på medellång sikt

Det finns kunskap inom organisationerna om att identifiera risk för våld i nära relationer samt utreda behov av insatser.

Utfall

 • Kunskap finns inom samverkansaktörernas organisationer att identifiera och bedöma risk för våld
 • Kunskap finns inom samverkansaktörernas organisationer om att utreda och bedöma behov av insatser
 • Samverkansaktörerna har kunskap och kännedom om varandras verksamheter och uppdrag.

Möjliga åtgärder

 • Inventera vilken kunskap och kompetensförsörjning som behövs inom samverkansaktörernas olika organisationer
 • Inventera vilka metoder och bedömningsinstrument som finns att tillgå
 • Genomföra årliga tvärprofessionella temautbildningar inom Operation Kvinnofrids samverkansplattform som riktar sig till personal inom samverkansaktörernas organisationer för att främja kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper
 • Genomföra årliga spridningskonferenser inom Operation Kvinnofrids samverkansplattform där lärande metoder, insatser och arbetssätt uppmärksammas och sprids
 • Genomföra en årlig prisutdelning till en framgångsrik verksamhet i länet som arbetar med våld i nära relationer i syfte att främja utvecklingen inom våldsområdet i länet
 • Samverkansaktörerna bidrar enskilt genom att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling inom våld i nära relationer.

Indikatorer

 • Antal deltagare på temautbildning/spridningskonferens och antal deltagare per samverkansaktör (deltagarlistor)
 • Andel av deltagarna som haft nytta av temautbildning/ spridningskonferens (särskild enkät)
 • Andel av berörda samverkansaktörer som använder minst en strukturerad riskbedömningsmetod i utredningsarbete gällande våldsutsatta vuxna och våldsutövare (särskild enkät)
 • Andel av kommunerna som använder minst en strukturerad riskbedömningsmetod i utredningsarbete gällande våldsutsatta barn (Verktyg för kommunen: Socialstyrelsens Öppna jämförelser).
 • Andel av kommunerna som har en aktuell rutin vid indikation på våld (Verktyg för kommunen: Socialstyrelsens Öppna jämförelser)