Delmål 4: Insatser av god kvalitet till våldsutsatta

Att vara utsatt för våld eller att utsätta någon för våld i en nära relation är kopplat till skam och skuld. Den första kontakten när en utsatt person söker stöd är ofta avgörande för hur en individ kommer att motiveras att ta emot insatser för att kunna ta sig ur en svår livssituation. Det är därför viktigt att det finns adekvata insatser av god kvalitet att erbjuda målgruppen.

Våldsutsatta vuxna, barn och unga kan behöva stöd både i ett tidigt skede, i den akuta situationen och på längre sikt. Insatserna kan variera beroende på individens behov och beroende på vilken myndighet och verksamhetsgren som individen kommer i kontakt med. Stöd från kommunen kan handla om stödsamtal, ekonomiskt bistånd, stöd till skyddat boende med mera. Polisiärt stöd kan vara brottsofferstöd, stöd av ett målsägandebiträde i samband med rättsprocessen, larmpaket med mer och stödet från hälso- och sjukvården kan vara vård på grund av fysiska skador, utfärdande av rättsintyg med mera.

Strategins mål är att våldsutsatta vuxna, barn och unga ska erbjudas insatser av god kvalitet oavsett var i länet de bor.

Effekt på lång sikt

Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation.

Effekt på medellång sikt

Vuxna som utsätts för våld i nära relation och barn som upplever våld får tillgång till insatser av god kvalitet utifrån sina behov.

Utfall

  • Det finns verksamheter som erbjuder målgruppsanpassade insatser till våldsutsatta av god kvalitet
  • Våldsutsatta får erbjudande om insats utifrån sina behov.

Möjliga åtgärder

  • Inventera vilka skydds-, stöd- och behandlingsinsatser som finns att tillgå för våldsutsatta på regional nivå
  • Kartlägga omfattningen av våld i nära relationer med fokus på våldsutsatta samt analysera hur utbudet av insatser svarar mot målgruppernas behov i länet
  • Sprida kunskap om insatser av god kvalitet
  • Inventera och sprida vilka verksamheter som finns tillgängliga för våldsutsatta och vilket stöd och hjälp de erbjuder via Operation Kvinnofrids webbplats och på samverkansaktörernas egna webbplatser
  • Samverkansaktörerna bidrar enskilt genom egna kartläggningar och analyser.

Indikatorer