Delmål 5: Insatser av god kvalitet till våldsutövare

Insatser till våldsutövare eller till personer som är i riskzon att begå våldshandlingar är av avgörande betydelse för att förebygga att våld upprepas. Utgångspunkten med insatserna är att den som utövar våld eller som är i riskzon förstår konsekvenserna av våldet och måste ta ansvar för sina handlingar. Det är viktigt att insatserna för personer som utövar våld hela tiden utgår från den utsattas behov av trygghet och säkerhet.

Effekt på lång sikt

Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation.

Effekt på medellång sikt

Våldsutövare får tillgång till insatser av god kvalitet utifrån sina behov så att våldsutövande upphör.

Utfall

 • Det finns verksamheter som erbjuder målgruppsanpassade insatser av god kvalitet till våldsutövare
 • Våldsutövare får erbjudande om insats utifrån sina behov med utgångspunkt i de våldsutsattas säkerhet.

Möjliga åtgärder

 • Inventera vilka stöd- och behandlingsinsatser som finns att tillgå för våldsutövare på regional nivå
 • Kartlägga omfattningen av våld i nära relationer med fokus på våldsutövare samt analysera hur utbudet av insatser svarar mot målgruppernas behov i länet
 • Sprida kunskap om insatser av god kvalitet
 • Inventera och sprida vilka verksamheter som finns tillgängliga för våldsutövare och vilket stöd och hjälp de erbjuder via Operation Kvinnofrids webbplats och på samverkansaktörerens egna webbplatser
 • Samverkansaktörerna bidrar enskilt genom egna lokala kartläggningar och analyser.

Indikatorer

 • Lagförda brott i nära relationer (Brå: Offentlig brottsstatistik)
 • Antal klienter inom Kriminalvården som deltar i behandlingsprogrammet IDAP (Statistik Kriminalvården)
 • Antal klienter inom Kriminalvården som deltar i behandlingsprogrammet ROS (Statistik Kriminalvården)
 • Antal kommuner som erbjuder stöd- och behandlingsinsatser till våldsutövare samt andel som använder sig av partnerkontakt (särskild enkät).