Delmål 6: Samverkan och samordning

Våld i nära relationer är ett komplext problem som kräver samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer i samhället. Samverkan är viktigt dels utifrån individens perspektiv, dels utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. Samverkan behövs både på individuell och strukturell nivå och bör ha sin utgångspunkt i individens behov och respekt för varje aktörs kompetens, uppdrag och ansvarsområde.

I många fall kan enskilda våldsutsatta och våldsutövare ha många olika myndighetskontakter pågående samtidigt och/eller över tid. Det är därför viktigt att arbetet kring den enskilda individen är samordnat så att insatserna inte motverkar varandra.

I lägesbeskrivningen framkom att det finns flera goda exempel på samverkan i Stockholms län men att den behöver öka, styras bättre, få bättre struktur och bli mer hållbar över tid. Strategin har därför särskilt lyft samverkan och samordning som ett prioriterat område.

Operation Kvinnofrids samverkansplattform är ett exempel på myndighetssamverkan på regional nivå där flera gemensamma aktiviterer genomförs i länet. Samverkansaktörerna bidrar även enskilt genom att verka för att flera lokala initiativ genomförs för att säkerställa hållbara samverkansstrukturer inom området.

Effekt på lång sikt

Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation.

Effekt på medellång sikt

Det finns en tydlig struktur för samverkan inom och mellan berörda myndigheter på individuell och strukturell nivå.

Utfall

  • Det finns regionala samverkansstrukturer på strukturell nivå där frågan om våld i nära relationer ingår
  • Samverkan sker inom och mellan myndigheter på individuell nivå med utgångspunkt i målgruppernas enskilda behov
  • Samverkansaktörerna har kunskap och kännedom om varandras verksamheter och uppdrag.

Möjliga åtgärder

  • Inventering av befintliga samverkansstrukturer i länet där frågan om våld i nära relationer bör ingå
  • Bidra till att frågan våld i nära relationer integreras i befintliga samverkansstrukturer där den idag saknas men bör ingå
  • Identifiera insatskedjan för målgrupperna våldsutsatta och våldsutövare utifrån en processkartläggning samt föreslå en ideal process.

Indikatorer