Länkar

Här har vi samlat länkar till myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar mot våld i nära relationer.

Nationellt Centrum för Kvinnofrid -Kunskapsbanken

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

 

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete inom mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage om ”lärande exempel” från olika kommuner.

 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Här hittar du information som rör socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens arbete med vålds- och brottsrelaterade frågor

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. SKL sammanställer Öppna jämförelser som är ett verktyg där du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Här finns information om öppna jämförelser för våld i nära relation.

 

Brottsförebyggande rådet 

Hos Brottförebyggande rådet finner du aktuell statistik och fakta kring våld i nära relationer samt brott i allmänhet. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

 

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens webbplats är en viktig källa till information om brottsofferfrågor och ersättning i samband med brott.

 

Hedersförtryck - Länsstyrelsen i Östergötland

Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kompetenscentrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Målet för verksamheten är att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp på barn. Detta ska bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

 

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Som en del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen "Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid", presenterar regeringen en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.