Definition av våld

Våldsbegreppet kan innefatta många olika uttrycksformer beroende på definition. Det våld som åsyftas i strategin är bredare än det som innefattas i brottsbalkens bestämmelser och avser en handling riktad mot en person som avser att skada, smärta eller kränka för att få denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.

Våld kan vara fysiskt (som slag, sparkar, stryptag), psykiskt (som verbala kränkningar, kontroll, hot), sexuellt (som påtvingad sexuell handling, våldtäkt), materiellt (förstörelse av inredning och personliga ägodelar) eller handla om försummelse (omsorgssvikt av personer med behov av stöd och vård såsom barn, äldre och personer med funktionsnedsättning).

De våldstyper som omfattas av strategin är det våld som kvinnor och flickor är särskilt utsatta för och som minskar kvinnors och flickors handlingsutrymme. Det rör sig om våld som sker i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barn äktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation.

I strategin betonas att både vuxna och barn oberoende könsidentitet och sexuell läggning kan utsättas för eller utöva våldet. Det betyder att målgrupperna för strategin även innefattar pojkar och män som utsätts för våld och kvinnor och flickor som utövar ovanstående våldstyper.

I menyn till höger kan du läsa mer om de våldstyper som strategin omfattar.