Indikatorer för mål 1

Myndigheter och aktörer arbetar våldsförebyggande  

Illustration med händer som möts

 

Indikatorerna är de indikatorer som nationella myndigheter har rekommenderat för att följa upp strategiska målsättningar. De indikatorer som har en källa och möjlighet till datainhämtning benämns som Indikatorer. De indikatorer som saknar källa eller möjlighet till datainhämtning, benämns som Utvecklingsindikatorer.

Förebyggande arbete föräldrar 

Källa: SCB Jämställdhet

 • Andel kvinnor som i samband med besök vid mödrahälsovård tillfrågats om våldsutsatthet.

Utvecklingsindikatorer

Förebyggande arbete föräldrar 

 • Andel nyblivna föräldrar som har fått föräldraskapsstöd genom Barnavårdscentralen de senaste 12 månaderna.

Förebyggande arbete i kommunal verksamhet 

 • Andel kommuner som ställer krav att de lokala föreningarna ska genomgå en utbildning om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningslivet för att få det lokala aktivitetsstödet.
 • Andel individer som har eller har haft samhällsorientering som aktivitet i kommunernas regi inom 12 månader efter registrering i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.
 • Genomsnittligt antal dagar från första kontakt till första besök hos familjerådgivningen.
 • Andel kommuner som erbjuder föräldraskapsstöd med våldsförebyggande inriktning.
 • Andel föreningar i föreningslivet som begär utdrag ur belastningsregistret vid arbete med barn och unga.

Förebyggande arbete i förskola och skola

 • Andel elever i årskurs 9 som svarar instämmande i att skolan arbetar aktivt för att motverka ”kränkande behandling”.
 • Andel rektorer i grundskolan som har pratat med lärarna om hur de ska medverka i skolans arbete med sex- och samlevnadsundervisningen.
 • Andel pedagogisk personal som svarar instämmande i att förskolan lyckas motverka ”stereotypa föreställningar om kön”.
 • Andel elever i årskurs 9 som svarar instämmande i att skolan bedriver undervisning om ”jämställdhet mellan könen”.
 • Andel skolor på kommunnivå som bedriver ett systematiskt våldsförebyggande arbete för elever.

Normer, attityder och värderingar hos unga

 • Andel elever i årskurs 9 som inte tycker att det är fel att använda våld för att få respekt.
 • Andel unga (16–25 år) som instämmer med stereotypa påståenden om jämställdhet och könsroller.
 • Andel elever i årskurs 9 som uppger att de skulle använda våld om en annan elev kallade den för något dumt.
 • Andel elever i årskurs 9 som tycker att det är okej att deras föräldrar använder kroppslig bestraffning mot dem.

Under Publikationer kan du hitta och ladda ner bilaga 1 till strategin där indikatorerna för alla mål är samlade.