Indikatorer för mål 4

Illustration av händer som kupas över människor

Våldsutsatta vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov

 

Indikatorerna är de indikatorer som nationella myndigheter har rekommenderat för att följa upp strategiska målsättningar. De indikatorer som har en källa och möjlighet till datainhämtning benämns som Indikatorer. De indikatorer som saknar källa eller möjlighet till datainhämtning, benämns som Utvecklingsindikatorer.

Skydd och stödinsatser till våldsutsatta inom socialtjänst 

Källa: Öppna jämförelser – Våld i nära relationer 

  • Andel kommuner där socialtjänsten erbjuder skyddat boende med biståndsbeslut till våldsutsatta vuxna.
  • Andel kommuner där socialtjänsten har en aktuell skriftlig rutin för hur handläggaren ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.
  • Andel kommuner där socialtjänstens verksamhetsområde våld i nära relationer har aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan i enskilda ärenden med externa aktörer.
  • Andel kommuner där socialtjänstens verksamhetsområden har aktuella skriftliga rutiner vid indikation på att en vuxen utsatts för våld i nära relationer.

Utvecklingsindikatorer

Skydd och stödinsatser till våldsutsatta inom socialtjänst 

  • Andel våldsutsatta individer som har fått insatser som är relaterade till våldsutsattheten (de senaste 12 månaderna), av de individer som identifierats som våldsutsatta inom socialtjänsten.

Orosanmälningar till socialtjänsten

  • Andel pedagogisk personal i grundskolan som svarar instämmande på frågan om det finns tydliga rutiner om anmälningsskyldighet.
  • Andel unika individer, där beslut om att inleda utredning fattats och där man i samband med analys och bedömning samt grund för beslut identifierat centrala behov för barnet när det gäller säkerhet, under de senaste 12 månaderna.
  • Andel unika individer, där beslut om att inleda utredning fattats och där man i samband med analys och bedömning samt grund för beslut identifierat centrala behov för barnet när det gäller säkerhet under de senaste 12 månaderna, som har rapporterats in från anmälningsskyldiga inom olika samhällsområden.

Under Publikationer kan du hitta och ladda ner bilaga 1 till strategin där indikatorerna för alla mål är samlade.