Ingen i vårt län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. För att nå den visionen krävs ett stärkt regionalt och lokalt arbete.Med den utgångspunkten har Länsstyrelsen, Polisen, Kriminalvården, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm enats om att arbeta utifrån en ny gemensam strategi och handlingsplan för Stockholms län.

– Vår förhoppning är att strategin och handlingsplanen ska öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet att förebygga och bekämpa våld i vårt län. Och att det i slutändan ska leda till att alla – oberoende ålder, könsidentitet och sexuell läggning – ska leva ett liv fritt från våld och med rätt till kroppslig identitet, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

Strategin innehåller mål som beskriver vad som behöver uppnås för att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld. För att konkretisera vilka åtgärder som är nödvändiga har strategin förstärkts med en handlingsplan. Den beskriver både myndighetsgemensamma satsningar och förtydligande kring respektive aktörs åtagande.

– Det handlar bland annat om att alla invånare ska få tillgång till samhällets skydds- och stödinsatser, oavsett vilken kommun man bor i. Vi ska även verka för att länets aktörer utvecklar ett våldsförebyggande arbete i syfte att våld överhuvudtaget inte ska finnas. Och att de som utövar våld får adekvat stöd och behandling för att våldet ska upphöra, säger Alexandra Anstrell, representant för Storsthlm, en samverkansorganisation för kommunerna i Stockholms län.

– Dessutom måste vi säkerställa en god kvalitet på brottsutredningar och erbjuda våldsutsatta vuxna och barn det skydd och stöd de behöver för att kunna medverka i utredningarna, säger Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm.

Sex aktörer står bakom framtagandet av strategin, men förhoppningen är att den ska stimulera till handling även på lokal nivå och vara vägledande för länets 26 kommuner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv. Alla dessa aktörer är viktiga och har en central roll i att förebygga och bekämpa våldet. Under året kommer strategin implementeras i länet och arbetet utifrån handlingsplanen att påbörjas.

Läs mer här