Publikationer

Här hittar du en sammanställning av våra publikationer.

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – HANDLINGSPLAN 2024–2027

Denna handlingsplan är en del av Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026. Handlingsplanen är den andra under strategiperioden och innehåller åtgärder för att uppnå de åtta regionala målen. Den första handlingsplanen löpte under perioden 2020–2022 men förlängdes till att även omfatta 2023. Denna handlingsplan tar sin utgångspunkt i uppföljningen av arbetet utifrån den första handlingsplanen som beskrivs i den regionala lägesrapporten 2022 för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län.

Lägesrapport för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2022

Lägesrapporten redovisar myndigheters och aktörers arbete för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län under 2022. Det är den tredje uppföljningen av Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020– 2026 samt Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2022 . Genom att systematiskt följa vårt gemensamma arbete är förhoppningen att det ska öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet. När vi går samman för att förebygga och bekämpa våld, en av våra stora samhällsutmaningar, har vi möjlighet att skapa riktig förändring.

Lägesrapport för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2021

Lägesrapporten redovisar myndigheters och aktörers arbete för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län under 2021. Genom att systematiskt följa vårt gemensamma arbete är förhoppningen att det ska öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet. När vi går samman för att förebygga och bekämpa våld en av våra stora samhällsutmaningar, har vi möjlighet att skapa riktig förändring.

Lägesrapport för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020

Lägesrapporten för 2020 är den första i sitt slag och avser att följa myndigheters och aktörers arbete för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Lägesrapporten syftar till att följa utvecklingen i länet och säkerställa uppföljningen på området. Genom att systematiskt följa vårt gemensamma arbete är förhoppningen att det ska öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet. När vi går samman för att förebygga och bekämpa våld, en av våra stora samhällsutmaningar, har vi möjlighet att skapa riktig förändring.

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2022

Handlingsplanen är en del av Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026. Den innehåller åtgärder för att uppnå de åtta regionala målen och avser strategiperiodens tre första år (2020–2022).

Avsiktsförklaring Operation Kvinnofrid – länssamarbete mot våld

Syftet med avsiktsförklaringen är att med ett gemensamt förhållningssätt etablera:

  • tydliga strukturer för konstruktivt samarbete och effektiv informationshantering.
  • en effektiv användning av resurser och kompetens.
  • tydliga förutsättningar och krav för deltagande i länssamarbetet.

Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020

Strategin är framtagen i samverkan på uppdrag av Operation Kvinnofrids styrgrupp och är ett led i att omsätta länets långsiktiga effektmål att ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer.

Lägesredovisning 2013

Lägesredovisning – myndigheters och organisationers arbete mot våld i nära relationer i Stockholms län, hösten 2013. Den syftar till att belysa myndigheternas gemensamma utvecklingsområden och utmaningar i länet och den utgör grunden för den regionala myndighetsgemensamma strategin för arbetet mot våld i nära relationer 2020.