Kvinnofridspriset 

Kvinnofridspriset är Operation Kvinnofrids årliga pris för att belöna särskilt goda insatser. Myndigheter, kommunala verksamheter och organisationer verksamma i Stockholms län kan belönas med priset. Prisutdelning, sker varje år i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens i november. 

Logotyp för Kvinnofridspriset

Syfte 

Kvinnofridspriset instiftades 2016 med syftet att främja kvalitetsutveckling samt ett gott utfört arbete inom våldsområdet. Syftet är även att lyfta lärande exempel från länet och främja kunskapsspridning mellan yrkesverksamma. Förhoppningen är att priset ska utgöra en morot för verksamheter att fortsätta bedriva ett gott utvecklingsarbete inom våldsområdet. 

Bedömningskriterier

Priset delas ut utifrån följande bedömningskriterier; tillgänglig information, våldspreventivt arbete, insatser av god kvalitet samt samverkan. 

  • Tillgänglig information – Det är av största vikt att det finns målgruppsanpassad information finns tillgänglig för att personer utsatta får våld, barn som lever med våld och personer som utövare våld, ska få stöd och hjälp för att kunna förändra sin situation. Här ingår arbete som bedrivs för att förbättra informationen till dessa målgrupper. Det kan handla om allt från informationsskyltar och skrifter till webbplatser och information som finns i andra digitala kanaler.
  • Våldspreventivt arbete – Insatser för att främja jämställdhet och alla människors lika värde samt att påverka människors (särskilt ungas) normer och värderingar som bidrar till att våldet upprätthålls, utgör en viktig bas för att motverka våldet och för att våldet överhuvudtaget inte ska uppstå. Här ingår verksamheter som arbetar framgångsrikt med våldspreventiva- och hälsofrämjande insatser. 
  • Insatser av god kvalitet till våldsutsatta – Målgrupperna vuxna som utsätts för våld i nära relation och barn som upplever våld  har rätt att får tillgång till insatser av god kvalitet utifrån sina behov. Insatser av god kvalitet är centralt för att de som utsätts ska känna sig trygga och kunna leva ett liv fritt från våld. Här belönas verksamheter som arbetar med att förbättra metoder och insatser så som stöd- och behandlingsprogram, bemötande av målgruppen, tydliga rutiner och uppföljning. 
  • Insatser av god kvalitet till våldsutövare – Målgruppen vuxna som utövare våld i nära relation bör erbjudas insatser av god kvalitet utifrån sina behov. Insatser av god kvalitet är centralt för att de som använder sig av våld ska upphöra med sitt beteende och ta ansvar för sitt våldsamma beteende. Här belönas verksamheter som arbetar med att förbättra metoder och insatser så som stöd- och behandlingsprogram, bemötande av målgruppen, tydliga rutiner och uppföljning.
  • Samverkan – I många fall kan enskilda våldsutsatta och våldsutövare ha många olika myndighetskontakter pågående samtidigt och/eller över tid. Det är därför viktigt att arbetet kring den enskilda individen är samordnat så att insatserna inte motverkar varandra. Verksamheter som arbetar med att utveckla både den interna och externa samverkan med målgruppens behov i fokus ingår här. 

Nominering 

Alla är välkomna att nominera en verksamhet som de anser utför särskilt goda insatser. Information om nomineringsförfarandet finns under Nominera till Kvinnofridspriset

Juryn 

Juryn för Kvinnofridspriset består Operation Kvinnofrids styrgrupp och utgörs av 6 ledamöter som representerar Operation Kvinnofrids samarbetspartners. 

Råd

Operation Kvinnofrids operativa ledningsgrupp utgör ett råd som har i uppdrag att planerar genomförandet av Kvinnofridspriset och förbereder beslutsunderlag för styrgruppen. Rådet består av totalt nio ledamöter. Rådet nominerar en kandidat ur någon av de fyra kategorierna till styrgruppen som utser en vinnare. 

Prisceremonin

Kvinnofridspriset delas ut i samband med Operation Kvinnofrids årliga spridningskonferens i november. Prisutdelare är Stockholms läns landshövding som även är ordförande i Operation Kvinnofrids styrgrupp. Vinnaren får blommor och ett diplom och efteråt bjuds det på mingel. 

Särskilt spridningsseminarium 

Några veckor efter prisutdelningen hålls ett särskilt spridningsseminarium där pristagaren får möjlighet att presentera sitt arbete mer utförligt. Syftet med seminariet är att sprida verksamhetens framgångsrika arbete till flera samt stimulera till fortsatt utveckling i regionen.