Kvinnofridspriset 

Logotyp för Kvinnofridspriset

Kvinnofridspriset är vårt årliga pris för att belöna särskilt goda insatser. Regionala myndigheter, kommunala verksamheter och organisationer verksamma i Stockholms län kan belönas med priset. Prisutdelning, sker varje år i samband med Operation Kvinnofrids konferens i november.

Målen i den regionala strategin utgör ramverket för såväl priset som tema för vår konferens.

Bedömningskriterier

Priset delas ut utifrån följande bedömningskriterier; Långsiktighet, hållbarhet samt innovation

  • Långsiktighet – Arbetet utgörs inte av en tillfällig satsning, utan bedrivs som en del av den ordinarie verksamheten över tid.

  • Hållbarhet – Att ha förutsättningar för att kunna bedriva arbetet på ett kvalitativt sätt över tid. Förutsättningar kan handla om finansiering, kompetens och förankring i organisationen.

  • Innovation – Med innovation menas metoder, arbetssätt, utvecklingsarbete som är gjord för att uppmärksamma och bemöta nya utmaningar. 

Nominering 

Alla är välkomna att nominera en verksamhet. Nomineringsförfarandet finns under Nominera till KvinnofridsprisetI motiveringen ska det tydligt framgå hur verksamheten svarar mot något av de tre bedömningskriterierna.

Juryn 

Juryn för Kvinnofridspriset består av Operation Kvinnofrids styrgrupp och utgörs av 7 ledamöter. 

Råd

Operation Kvinnofrids samordningsgrupp utgör ett råd som har i uppdrag att planerar genomförandet av Kvinnofridspriset och förbereder beslutsunderlag för styrgruppen. Rådet nominerar tre kandidater till styrgruppen som utser en vinnare. 

Prisceremonin

Kvinnofridspriset delas ut i samband med Operation Kvinnofrids årliga spridningskonferens i november. Prisutdelare är Stockholms läns landshövding som även är ordförande i Operation Kvinnofrids styrgrupp.

Särskilt spridningsseminarium 

För att ytterligare uppmärksamma vinnaren arrangeras ett särskilt spridningsseminarium där pristagaren får möjlighet att presentera sitt arbete mer utförligt. Syftet med seminariet är att sprida verksamhetens arbete till flera samt stimulera till fortsatt utveckling i länet.  

Bakgrund

Kvinnofridspriset instiftades 2016 med syftet att främja kvalitetsutveckling samt ett gott utfört arbete inom våldsområdet. Syftet är även att lyfta lärande exempel från länet och främja kunskapsspridning mellan yrkesverksamma. Förhoppningen är att priset ska främja utvecklingen av ett gott arbete inom våldsområdet.