Frågor och svar

Här hittar du svaren på många av de frågor vi får om Operation Kvinnofrid och arbetet mot våld.

Den här webbplatsen är till för dem som arbetar med personer som riskerar att bli eller är utsatta för våld eller som utövar våld. Om du själv är utsatt för våld eller har ett våldsamt beteende, vill vi slussa vidare dig dit det finns möjlighet att få hjälp. På den här sidan hittar du information om det.

Vi vill uppmana aktörer på regional och lokal nivå att bidra till att uppnå målen. En viktig del av vårt arbete är därför att ge stöd och verktyg till de som behöver. Här har vi samlat den informationen

Operation Kvinnofrid är en samverkansplattform där flera myndigheter inom Stockholms län arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation. De myndigheter som deltar är Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm som företräder länets 26 kommuner.

Strategin har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms Stad och Storsthlm. Ett rådslag har även hållits med civilsamhällesorganisationer verksamma i Stockholms län. Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har deltagit som referens. 

Uppföljning av både strategin och handlingsplanen kommer att ske inom samverkansplattformen Operation Kvinnofrid. Strategins målsättningar följs upp med hjälp regionala indikatorer på årsbasis och sammanställs i en rapport – Regional lägesrapport. Rapporten ska innehålla en analys av utvecklingen inom området och inkludera uppföljning av handlingsplanens åtgärder. Lägesrapporten kommer även ingå som en del i Länsstyrelsens årsredovisning av regeringsuppdraget mäns våld mot kvinnor.

De våldstyper som omfattas av strategin är det våld som kvinnor och flickor är särskilt utsatta för och som minskar kvinnor och flickors handlingsutrymme. Det rör sig om våld som sker i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation.

Nej. Vi vill betona att både vuxna och barn oberoende könsidentitet och sexuell läggning kan utsättas för eller utöva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation.

Operation Kvinnofrid är en samverksansplattform där dessa aktörer ingår: Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm som företräder länets 26 kommuner.