Organisation

Arbetet inom samverkansplattformen styrs och organiseras genom en styrgrupp, en samordningsgrupp, en samordningskoordinering och behovsstyrda utskott eller arbetsgrupper.

Styrgruppen fastställer inriktning

Styrgruppen beslutar om budget (vid behov) och fastställer inriktningen för det gemensamma arbetet. Den säkerställer resurser för bemanning i samordningsgruppen, samordningskoordineringen och eventuella utskott och arbetsgrupper. Styrgruppen består av medlemmar som i sin egen organisation har det övergripande ansvaret för att genomföra beslutade åtgärder.

Samordningsgruppen samordnar och följer upp aktiviteter

Samordningsgruppen ansvarar för att samordna, analysera, följa upp och ge förslag till styrgruppen om inriktningsbeslut inom strategi- och handlingsplansarbete. Utifrån detta föreslås aktiviteter och åtgärder i de aktuella gemensamma utskotten eller arbetsgrupperna.

Samordningskoordinering

Samordningen leds av en samordningskoordinator som har ett övergripande ansvar att driva och leda det gemensamma arbetet för att nå satta mål. Samordningskoordinatorn leder arbetet i samordningsgruppen och rapporterar till styrgruppen. Det finns även möjlighet för myndigheterna att tillsätta extra resurser till samordningskoordineringen över tid. Dessa resurser leder och samordnar arbetet i utskott/arbetsgrupper.

Inom samordningskoordineringen administreras Operation Kvinnofrids årliga spridningskonferens, Kvinnofridspriset samt webbförvaltning av denna webbplats.

Utskott eller arbetsgrupper leder särskilda projekt och förvaltningsarbeten

Utifrån behov kan olika utskott/arbetsgrupper tillsättas för särskilda utvecklingsprojekt eller förvaltningsarbete. Det är samordningsgruppen i samråd med styrgruppen som ansvar för att utse deltagare i de olika utskotten/arbetsgrupperna. Det finns även möjlighet för parterna att tillsätta extra resurser till utskotten/arbetsgrupperna och som kan lånas in från aktörerna över tid.