Därför finns Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en samverkansplattform där flera myndigheter inom Stockholms län arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation.

Främjande av samverkan

De myndigheter som deltar är Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm som företräder länets 26 kommuner.

Utgångspunkten är att arbeta tillsammans för att förebygga att våldet uppstår, främja kunskap och metodutveckling, främja att våldsutsatta vuxna och barn erbjuds insatser utifrån sina behov och att våldsutövare erbjuds återfallsförebyggande insatser i syfte att våldet upphör.

Operation Kvinnofrids uppdrag

Det gemensamma uppdraget inom samverkansplattformen är att: