Myndigheter som deltar

För att lösa den komplexa samhällsutmaning som våldet utgör, krävs att alla delar av samhället engagerar sig för förändring. Operation Kvinnofrid är därför en samverkansplattform där flera myndigheter arbetar tillsammans för att förebygga och bekämpa våld. De myndigheter som deltar i plattformen är:

 

Länsstyrelsen Stockholms logotyp

Ett regionalt samordningsansvar

Länsstyrelserna har från och med 2018 ett särskilt regeringsuppdrag att stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att före bygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017–2026. Uppdraget syftar till att förebygga våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation. I uppdraget ingår bland annat att främja samverkan mellan länets olika aktörer och att bidra med kunskaps- och metodstöd.

 

Polisen

Minska brottslighet och öka trygghet

Polisens uppgift är att minska brottslighet och öka människors trygghet. Genom brottsförebyggande arbete ska färre brott begås och polisen ska verka för att fler brott klaras upp. Bland annat ingår det i Polisens uppdrag att leda brottsutredningar och att skydda och informera den våldsutsatta.

 

Kriminalvården

Verkställa straff och föreslå påföljd

Kriminalvårdens uppgift är i första hand att verkställa utdömda straff. Bland annat utför Kriminalvården personutredningar för att kunna föreslå en lämplig påföljd och de erbjuder behandlingsprogram inom partnervåld och sexualbrott för att förebygga återfall

 

Region Stockholm

God och jämlik vård

Region Stockholms största verksamhetsområde är hälso- och sjukvård. Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tand vård de behöver. Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling. Bland annat ansvarar Region Stockholm för att fastställa rutiner för att upptäcka våld och omhänderta våldsutsatta vuxna och barn, samt uppmuntra den våldsutsatta att polisanmäla.

 

Åklagarmyndighetens logotyp

En viktig länk i rättskedjan

Tillsammans med polismyndigheten utreder åklagaren brott. Åklagaren lämnar direktiv till polisen om vilka åtgärder som ska utföras och värderar de bevis som finns. Samarbetet med polisen, domstol och kriminalvård är nära.

 

StorSTHLM

Kommuner i samverkan

Storsthlm är ett förbund som samordnar samtliga kommuner i Stockholms län. Syftet är att stödja och utveckla det kommunala självstyret inom länet, att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan mellan kommunerna och att hjälpa kommunerna nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Inom Operation Kvinnofrid bidrar Storsthlm med det kommunala perspektivet i det länsgemensamma arbetet.

 

Stockholms stad

Hemvist för hälften av länets befolkning

Stockholms stad ingår i nuläget som enda kommun i länssamarbetet. Stockholms stad har inte regionalt ansvar men omfattar befolkningsmässigt häften av länet. Stockholms stads roll i länssamarbetet är till stor del att bevaka det kommunala perspektivet samt att bidra med särskilda åtgärder i det regionala strategi- och handlingsplansarbetet.