Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026

Här hittar du information om alla 8 regionala mål. Klicka på ett mål för att läsa mer om målsättningen, hur utvecklingen går och vad ni kan göra för att arbeta med målsättningen.

Mål 1: Förebygga våld
Mål 1
Förebygga våld
Mål 2: Förebygga återfall
Mål 2
Förbygga återfall
Mål 3: Upptäcka tidigt
Mål 3
Upptäcka tidigt
Mål 4: Skydda och stödja
Mål 4
Skydda och stödja
Mål 5: Effektiv brottsbekämpning
Mål 5
Effektiv brottsbekämpning
Mål 6: Trygg rättsprocess
Mål 6
Trygg rättsprocess
Mål 7: Systematisk kunskapsutveckling
Mål 7
Systematisk kunskapsutveckling
Mål 8: Kunskap och forskning​
Mål 8
Kunskap och forskning
Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet för att förebygga och bekämpa våld och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer.

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms Stad och Storsthlm har enats kring en strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Den anger mål och riktning för arbetet och är strategiskt vägledande för länets statliga myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringsliv och 26 kommuner.

Vår målsättning är att vuxna och barn som utsätts för våld, oberoende av könsidentitet och sexuell läggning, ska uppmärksammas och får tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser oavsett var i länet en bor. Vi vill även verka för att de som utövar våld få adekvat stöd och behandling för att våldet ska upphöra, samt att länets aktörer utvecklar ett våldsförebyggande arbete i syfte att våld överhuvudtaget inte ska uppstå.

Fokus på åtgärder som gör skillnad

Vi har även förstärkt strategin med en handlingsplan som innehåller både åtaganden för våra respektive myndigheter och satsningar som är gemensamma. Vi vill dessutom uppmana länets övriga aktörer som verkar på regional och lokal nivå att bidra till att uppfylla målen, och har därför samlat ett antal tips under varje mål.

Tillsammans når vi längre

Förhoppningen är att även andra regionala och lokala myndigheter och aktörer tar fram organisationsspecifika handlingsplaner utifrån strategins mål, baserade på egna utmaningar och förutsättningar. Verktyg och tips för att komma igång med
arbetet finns under varje målsättning.

Välkomna att bidra i förändringsarbetet – tillsammans kan vi förebygga och bekämpa våldet.