Ett nytt verktyg har tagits fram inom det myndighetsgemensamma arbetet att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Verktyget ska underlätta för yrkesverksamma att ge personer som utsätts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller sexuellt våld hjälp att nå rätt instans för vidare stöd.

– Förhoppningen med verktyget är att möjliggöra regelrätta hänvisningar där fler våldsutsatta kommer direkt till den mottagning, verksamhet eller får det stöd som individen behöver, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län och ordförande i Operation Kvinnofrid.

Verktyget riktar sig till yrkesverksamma som någonstans i stödprocessen behöver hänvisa våldsutsatta personer vidare för att de ska få rätt stöd och hjälp. Exempelvis en polis som behöver hänvisa en individ till socialtjänsten i den kommun som personen är folkbokförd. Verktyget ger en överblick över det stöd som finns tillgängligt för hela länets invånare och vad som är mer kommunspecifikt, baserat på exempelvis vilken typ av våld personen i fråga varit eller är utsatt för och hur gammal hen är.

– Samtidigt som verktyget ska underlätta hänvisningar myndigheter emellan är det viktigt att samtliga aktörer först säkerställer att de har gjort allt de ska göra utifrån deras lagstadgade ansvarsområden. Exempelvis rekommenderas alla aktörer att anmäla misstankar om att ett barn far illa till socialtjänsten, säger Maria Sand Vaziri, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Utveckling av befintligt webbstöd

Det nya hänvisningsverktyget är en utveckling av det webbstöd som lanserades förra året av aktörerna inom Operation Kvinnofrid. Syftet med webbstödet är att ge yrkesverksamma vägledning i arbetet med våldsutsatta och att underlätta samverkan med andra myndigheter.

– Aktörerna inom Operation Kvinnofrid arbetar på olika sätt för att vi ska kunna leva i ett samhälle fritt från våld. Webbstödet, och det nya hänvisningsverktyget, är till stor hjälp i det gemensamma arbetet för att ge stöd till yrkesverksamma, för att de sedan i sin tur kan utveckla och förbättra stödet till våldsutsatta, säger Maria Sand Vaziri.

Ta del av verktyget under Stöd för yrkesverksamma >>

Samverkan mot våld
Illustration: Christina Heitmann