Ett nytt regionalt webbstöd har tagits fram för att stötta yrkesverksamma som möter personer som är utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller sexuellt våld oberoende av relation. Webbstödet är en del i det myndighetsgemensamma arbetet att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län.

Syftet med webbstödet är att ge yrkesverksamma vägledning i arbetet med våldsutsatta och att underlätta samverkan med andra myndigheter. Webbstödet redogör för varje steg genom hela stödprocessen för den våldsutsatta – från tidig upptäckt till långsiktigt stöd och rättsprocessen – samtidigt som den ger en överblick av de olika aktörernas roller.

– En person som är utsatt för våld träffar många olika myndigheter och därför vill vi med denna vägledning underlätta för aktörerna att ta kontakt över myndighetsgränser och arbeta tillsammans utifrån sina egna roller och sitt eget ansvar, säger Maria Sand Vaziri, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

I februari 2020 lanserade aktörerna inom Operation Kvinnofrid – Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, Stockholms stad, Region Stockholm, Storsthlm, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten – en regional strategi med tillhörande handlingsplan för att uppnå visionen om att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. Sedan dess har olika framsteg gjorts inom myndigheternas arbete för att uppfylla de åtaganden som finns i handlingsplanen. Webbstödet för yrkesverksamma är en del i detta. 

– Vi har nu en god grund att utgå ifrån för att stötta länets yrkesverksamma och för att uppmuntra till extern samverkan. I den andan vill vi fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot målet att våldsutsatta ska ha tillgång till insatser utifrån deras behov, säger Sven-Erik Österberg, ordförande i Operation kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

Webbstödet finns att ta del av under stöd för yrkesverksamma >>