Operation Kvinnofrid arbetar för att motverka våld i nära relationer och för att förbättra samhällets stödinsatser. 

En gemensam strategi har nu tagits fram av myndigheter i Stockholms län som kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna, med barn som upplever våld eller med våldsutövare.

– Det här är en nödvändig och ytterst relevant kraftsamling. Ingen enskild aktör kan ensam svara upp mot alla de utmaningar som våld i nära relationer innebär, säger landshövding Chris Heister.

Omslaget till ”Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016–2020”

En bred samverkan mellan olika myndigheter och ideella organisationer är en viktig förutsättning för att våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få hjälp och stöd genom hela vård- och rättskedjan. Likaså för att personer som utövar våld i en nära relation får ta del av insatser så att våldet upphör.

I samverkansplattformen Operation Kvinnofrid ingår Länsstyrelsen i Stockholm, Polismyndigheten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och länets övriga 25 kommuner samt Kommunförbundet i Stockholms län.  

En lägesanalys som Operation Kvinnofrid genomfört tidigare visade bland annat att det stöd som erbjuds varierar beroende på var i länet man bor och inom vilken myndighet man får stöd. Det kan bero på olika lagstiftning, varierande kompetens och hur arbetet mot våld i nära relationer är organiserat internt och externt inom myndigheterna.  

– Därför är det viktig att vi tillsammans arbetar för att kunna erbjuda ett stöd som är tillgängligt och likvärdigt och med god kvalitet, oavsett var i länet man bor, säger Chris Heister.  

I ”Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016–2020” pekar Operation Kvinnofrid nu ut sex målområden som prioriteras fram till 2020, på såväl regional som lokal nivå.

Prioriterade mål

Det övergripande målet för Operation Kvinnofrid är att ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer.

Sex prioriterade delmål är att:

Ladda ner ”Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016–2020”