Operation Kvinnofrid har antagit en ny handlingsplan som gäller 2024–2027.

Mäns våld mot kvinnor är fortsatt ett utbrett problem i Stockholms län. Operation kvinnofrid presenterar nu den andra handlingsplanen under strategiperioden för att förebygga och bekämpa Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation. 

Handlingsplanen omfattar olika målområden som täcker in det tidigt förebyggande och återfallsförebyggande arbetet, åtgärder för skydd och stöd samt förstärkning av det systematiska kunskapsbaserade arbetet. Nytt för denna handlingsplan är att även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med åtaganden i arbetet. 

Vi vill särskilt lyfta fram två områden där vi stärker arbetet i och med den nya handlingsplanen. 

Vi förebygger återfall hos våldsutövare

Genom att utveckla stödet till yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutövare ska vi bättre kunna förebygga återfall hos våldsutövare. Aktörerna inom Operation Kvinnofrid ska också förbättra sin samverkan kring frågor som rör kontaktförbud, informationsdelning och sekretessbrytande bestämmelser för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet. 

Vi underlättar för arbetsgivare att kunna upptäcka utsatta och utövare 

Flertalet insatser i handlingsplanen riktar sig till arbetsgivare – inom hälso- och sjukvård, tandvård, sjukpennings- och rehabiliteringsärenden. Insatserna ska bidra till en ökad upptäckt av både våldsutsatta och våldsutövare.

Handlingsplanen är en del av Operation kvinnofrids ”Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026”, med åtta gemensamma regionala mål Strategiska mål – Operation Kvinnofrid.

Publikationer – Operation Kvinnofrid