Illustration: Christina Heitmann

Förra året lanserades en myndighetsgemensam strategi och handlingsplan för att uppnå visionen om att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. En uppföljning av det pågående arbetet presenteras nu i en regional lägesrapport, som både visar på positiv utveckling och utmaningar.

Strategin innehåller åtta mål som beskriver vad som behöver uppnås för att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld. Tillhörande handlingsplan konkretiserar vilka åtgärder som är nödvändiga, både gällande myndighetsgemensamma satsningar och förtydligande kring respektive aktörs åtagande.

Den lägesrapport som nu har tagits fram syftar till att följa upp hur arbetet med strategin och de åtaganden som konkretiserats i handlingsplanen har utvecklats det senaste året.

– Genom att systematiskt följa vårt gemensamma arbete är förhoppningen att det ska öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten. När vi går samman för att förebygga och bekämpa våld, vilket är en av våra stora samhällsutmaningar, har vi möjlighet att skapa riktig förändring, säger Stockholms läns landshövding Sven Erik Österberg.

Nedan sammanfattas några av de resultat som presenteras i lägesrapporten:

Lägesrapporten visar många positiva resultat. Men det finns också vissa brister för att få en heltäckande uppföljning. Utifrån detta har aktörerna inom Operation Kvinnofrid påbörjat ett utvecklingsarbete som kommer pågå under 2021.

– För att nå visionen att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel är det viktigt att vi håller i och gör uppföljningar parallellt med utvecklingsarbetet som pågår. Annars kommer vi inte kunna säkerställa att arbetet ger det resultat vi alla eftersträvar, säger Maria Sand Vaziri, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.


Regional lägesrapport 2020 – lägesrapport för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 2020–2026

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 2020–2022