Kvinnofridspriset 2018 tilldelas Botkyrka kommun, där det grova våldet har minskat tack vare effektivt samverkansarbete mellan socialtjänst, skola, polis och räddningstjänst. Priset delas ut av Operation Kvinnofrid – en samverkansplattform som Länsstyrelsen samordnar – för att uppmärksamma särskilt goda insatser inom området våld i nära relationer och med förhoppning att inspirera andra verksamheter att fortsätta bedriva ett gott utvecklingsarbete inom våldsområdet.

Sektionen för förebyggande arbete på socialtjänsten i Botkyrka tar emot Kvinnofridspriset 2018 med motiveringen att kommunen lyckats skapa ett sammanhållet och långsiktigt våldsförebyggande arbete genom nära samverkan mellan olika aktörer. Att implementera arbetet i ordinarie verksamhet och involvera personal, barn och unga i arbetet har gett positivt resultat.

– Årets pristagare har på ett föredömligt sätt bevisat att när en hel kommun går samman och samverkar mot en gemensam vision kan verklig förändring komma till stånd. Resultatet är fler barn och unga som får växa upp i en tryggare miljö utan våld, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

För några år sedan började Botkyrka utveckla kommunens våldsförebyggande arbete för barn och ungdomar. Olika arbetsmetoder används, där en viktig del handlar om samordning mellan socialtjänst, skola, polis och räddningstjänst. Att aktörerna arbetar tillsammans i stället för på varsitt håll har gett resultat, bland annat har det grova våldet i kommunen minskat.

Pernilla Vera, säkerhetschef i Botkyrka kommun, säger att priset betyder mycket för alla inblandade och att det delas ut av Operation Kvinnofrid känns extra ärofyllt.

– Syftet med Operation Kvinnofrid är ju det vi har reproducerat på lokal nivå. Vi arbetar våldsförebyggande på myndighetsövergripande nivå, med gemensamt mål, syfte och metod, säger hon.

– Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med målet ett samhälle fritt från våld, där kunskapen bygger på det de olika aktörerna vet om våldet. Vi tar lärdom av beprövade erfarenheter och forskning samt av dem som möter det faktiska våldet för att veta hur vi tillsammans kan förebygga det, fortsätter Pernilla Vera.

Kvinnofridspriset 2018 delades ut på Operation Kvinnofrids årliga regionala konferens med representanter från polis, kommuner, landsting, andra myndigheter och frivilligorganisationer från Stockholms län. Syftet med dagen är att diskutera det gemensamma strategiska arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.