Operation Kvinnofrid har nu tagit första steget mot en ny strategi när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. 

Samtidigt presenteras en lägesrapport som visar att stöd till våldsutsatta i Stockholms län varierar beroende på hemkommun och inblandade myndigheter. 

– Vi måste bli bättre på samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer för att alla som upplever våld – och de som utövar det – ska få hjälp och stöd genom hela vård- och rättskedjan, säger landshövding Chris Heister.

Operation Kvinnofrid är en samverkan mellan myndigheter i Stockholms län för att driva arbetet mot våld i nära relationer framåt. Nu har Operation Kvinnofrids styrgrupp antagit en ny avsiktsförklaring för sin verksamhet.

– Kraftfulla satsningar har gjorts på senare år för att motverka våld i nära relationer, och internationellt sett ligger Sverige långt fram. Trots det är läget fortfarande mycket allvarligt och det finns många områden som behöver utvecklas, säger landshövding Chris Heister, ordförande för Operation Kvinnofrid.

Ett konkret exempel på vad länets myndigheter i samarbete har åstadkommit under de senaste åren är Origo – ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Operation Kvinnofrid har nu antagit en ny avsiktsförklaring för myndigheternas samverkan i Stockholms län. Arbetet med att omsätta strategin i konkreta genomförandeplaner har påbörjats och kommer att presenteras i juni.

Som ett underlag i det arbetet har Operation Kvinnofrid sammanställt rapporten Lägesredovisning – myndigheters och organisationers arbete mot våld i nära relationer i Stockholms län, hösten 2013.

Rapporten visar att det stöd som erbjuds varierar beroende på var i länet man bor och inom vilken myndighet man söker stöd. Det kan bero på lagstiftningen, att kompetensen varierar och hur arbetet är organiserat inom de olika myndigheterna. I rapporten har utvecklingsområden för Operation Kvinnofrid formulerats.

– Rapporten ger en tydlig bild av problemets komplexitet. Med antagandet av Operations Kvinnofrids övergripande mål ”Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation” vill vi myndigheter i Stockholms län kraftsamla och utveckla arbetet mot våld i nära relationer , säger Chris Heister.