Den 14 och 17 oktober hölls två workshops med ett 50- tal medarbetare från länets kommuner, Stockholms läns landsting, Polisen, Kriminalvården och frivilliga organisationer. Syftet var att få en bred återkoppling på Operation Kvinnofrids arbetsgrupps förslag till regional strategi för arbetet mot våld i nära relationer.  Strategiförslaget består i nuläget av ett övergripande mål och fyra strategiska delmål.

Workshopen bestod av att göra en SWOT – analys. Läs mer här om SWOT- analys. Deltagarnas kommentarer och inlägg har varit mycket värdefulla och de har nu bearbetas och utmynnat i ett nytt förslag till strategi. OPK arbetsgrupp kommer den 6 november se över förslaget på nytt och i december/januari ska förslaget lämnas till OPK styrgrupp som beslutar om strategin.   

Här kommer några kommenterar från utvärderingen av workshopen där olika organisationer och professioner hade tillfälle att mötas och diskutera:

– Engagerat gäng! Stor enighet om vikten av ett gemensamt synsätt!

– Bra upplägg med att vi satt med våra professioner. Skönt med tempo! Avslutningen med  tvärprofessionella också mycket trevligt.

– Svåra med nödvändiga frågor. Bra med mingel och nya kontakter