Genomförande

Genomförandet av strategin sker både på regional nivå, inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid samt av aktörerna enskilt, på lokal nivå, genom att strategin integreras inom relevanta styrdokument så som budgetar,  verksamhetsplaner, handlingsplaner och program.

Strategins genomförandemodell

Under strategiperioden kommer varje prioriterat målområde att brytas ner i konkreta årliga åtgärdsplaner utifrån en given genomförandemodell. Modellen används regionalt inom Operation Kvinnofrids samverkansplattform vid val och genomförande av åtgärder och kan även användas av samverkansaktörerna enskilt på lokal nivå för att konkretisera strategins mål.

Modellen består av 4 faser:

 • Fas I: Analysera
  Lägesbeskrivningen tillsammans med strategins sex identifierade målområden utgör ramen för vilka prioriteringar som ska gälla för länet. Inför beslut om årlig prioriterad inriktning föregås det dels av en analys och behovsinventering utifrån regionala och lokala behov, dels med utgångspunkt i strategins redan föreslagna möjliga åtgärder.
 • Fas II: Välja åtgärder
  Under åtgärdsfasen utformas konkreta åtgärder och beslut tas om vilka åtgärder som ska prioriteras och genomföras.
 • Fas III: Genomföra
  Genomförandet av strategin sker både på, regional nivå, inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid samt, på lokal nivå, inom relevanta styrdokument så som budgetar, verksamhetsplaner, handlingsplaner och program.
 • Fas IV: Följa upp
  Åtgärderna och tillhörande indikatorer följs sedan upp och sammanställs i en årlig rapport. Aktörerna behöver inte själva rapportera in några data utan dessa sammanställs av samordningen inom Operation Kvinnofrid.

  Statistik och information till sammanställningen hämtas från Socialstyrelsens Öppna jämförelser för stöd till brottsoffer, Brottsoffermyndighetens årliga nationella trygghetsundersökning (NTU), Brottsoffermyndighetens officiella brottsstatistik, statistik från Kriminalvården och information från särskilda enkäter och undersökningar.