Samverkansplattformen Operation Kvinnofrids gemensamma målsättning är att alla vuxna och barn som utsätts för våld, oberoende könsidentitet eller sexuell läggning, ska uppmärksammas och få tillgång till samhällets skydd och stödinsatser. Den senaste uppföljningen av arbetet visar att det går framåt på flera plan, särskilt inom det återfallsförebyggande området. 

Uppföljningen av 2023 års arbete visar bland annat att allt fler våldsutövare i länet vänder sig till telefonlinjen ”Välj att sluta”för att prata med en rådgivare och få hjälp med att komma vidare till fortsatt behandling. Under 2023 tog telefonlinjen emot 119 samtal från personer i Stockholms län som utövat våld i nära relation. Det är en ökning med 45 procent från 2022.

Det senaste året har det också skett en fortsatt positiv utveckling när det gäller andelen kommuner och stadsdelar som erbjuder stödsamtal till våldsutövare utan biståndsbeslut. Förra året uppgav 70 procent av länets kommuner och stadsdelar att de erbjuder den typen av stödsamtal. Även inom Kriminalvården fortsätter den positiva utvecklingen gällande påbörjade behandlingsprogram om våld i nära relation. Dessa har mer än fyrdubblats mellan 2022 och 2023. 

Kommunerna är bättre på att upptäcka våldsutsatta

Den positiva utvecklingen syns inte bara inom det återfallsförebyggande området utan även när det gäller att upptäcka och ge stöd till våldsutsatta. Vi kan se att systematiken för att upptäcka utsatthet för våld i nära relation stadigt förbättrats. Allt fler kommuner och stadsdelar uppger att de har en aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld av närstående. När det gäller stöd till barn som är utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexualiserat våld oberoende av relation, sexuell exploatering eller människohandel finns en hundraprocentig täckning i länet. 

Regional lägesrapport 2023 – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation

Se hur det går för varje målsättning under Strategiska mål Strategiska mål – Operation Kvinnofrid

 Välj att sluta

 ”Välj att sluta” är en nationell telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Huvudsyftet är att motivera och vägleda den som utövar våld mot en närstående att söka behandling hos en verksamhet i sin kommun eller via annan lämplig insats. Psykologer och terapeuter från Manscentrum Stockholm tar emot samtalen. Telefonlinjen startades som ett pilotprojekt 2019 av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum Stockholm och i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. 2021 blev telefonlinjen nationell och 2023 tog Socialstyrelsen över ansvaret för telefonlinjen. Operation Kvinnofrids parter bidrar till att sprida kännedom om telefonlinjen utifrån sina olika roller och uppdrag.