Är barn med funktionsnedsättning mer utsatta för våld och kränkningar?​

Medverkande: Linda Jonsson och Carl Göran Svedin från Ersta Sköndal Bräcke högskola

Seminariet bygger på kunskapssammanställningen ”Om barn med funktionsnedsättningar och deras utsatthet för våld och kränkningar”. Den togs fram 2016 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med professor Carl Göran Svedin och lektor Linda Johnsson, som också medverkar i seminariet. Under seminariet lyfter forskarna bland annat frågor om barn med funktionsnedsättning i utsatta miljöer. Vidare besvaras frågan om barn med funktionsnedsättningar är mer utsatta för våld och kränkningar. Avslutningsvis beskrivs barn med funktionsnedsättningar i rättsprocessen och tillgång till behandling samt behov av anpassat informationsmaterial och kompetensutveckling hos personal som möter barn med funktionsnedsättning.

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • Har ni god kännedom huruvida ni möter våldsutsatta barn och unga i er verksamhet? Ge gärna exempel så som statistik, antal orosanmälningar.
  • På vilket sätt uppmärksamma er verksamhet barn med funktionsnedsättning och deras eventuella erfarenheter av våld? Finns det rutiner för att fråga barnen om våld?
  • Hur ser det ut på er arbetsplats när det gäller kompetens om våld mot barn med funktionsnedsättning? Finns det någon plan som rör kompetensutveckling i frågan?
  • Ser ni några utvecklingsbehov utifrån ovan stående frågor, i så fall vad och hur kan ni gå vidare?