Barns delaktighet i ärenden som rör våld​

Medverkande: Katarina Elmehed, socionom och utbildare från Signs of Safety

Seminariet fokuserar på hur socialtjänsten tar emot och bedömer anmälningar om våld som rör barn och unga och hur barnet görs delaktigt i arbetet. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med barn inom förskola, skola, föreningsliv eller andra verksamheter där samverkan med socialtjänsten förekommer, men även till personal inom socialtjänsten.

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • När ni tänker utifrån ett barns perspektiv, ett barn som blivit utsatt för våld, vad är det viktigaste i bemötandet från de professionella som involveras?
  • Vad tror ni är viktigast att de vuxna gör för att det ska kännas hjälpsamt för barnet?
  • Vad blir viktigt i er roll för att vara till hjälp när flera professionella involveras runt ett barn som upplevt våld?