Barnsamtal – att möta barn i kris​

Medverkande: Poa Samuelberg från Barnafrid vid Linköpings universitet Seminariet lyfter frågor om vems ansvar det är att fråga om våld och hur man bäst kan bemöta barn i samtal. Utifrån temat att möta barn i kris belyser Poa hur barn vittnar om svårigheter att berätta om sina erfarenheter av våld och andra övergrepp. Om våld mot barn inte upptäcks riskerar barn att inte få rätt till stöd och behandling i enlighet med Barnkonventionen. Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:
  • Vad hindrar er som yrkesverksamma att fråga om barns mående och erfarenheter av våld?
  • Vilka viktiga framgångsfaktorer kan ni bidra med i er verksamhet och vad kan ni tillsammans göra för att bättre upptäcka och möta våldsutsatta barn?
  • Vilken kunskap behöver er arbetsgrupp/verksamhet efter att ni genomfört Barnafrids basprogram om våld mot barn?
  • Hur kan ni på bästa sätt gå vidare och utveckla hållbara strategier för att upptäcka och stödja våldsutsatta barn?