Förekomsten och karaktären av hedersrelaterat våld och förtyck mot individer med intellektuell funktionsnedsättning​

Inspelat på NNS webbkonferens 7 september 2020: Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap

Medverkande: My Hellberg från TRIS (Tjejers rätt i samhället)

Seminariet ger en teoretisk referensram kring begreppet heder och beskriver hur heder definieras och förstås inom en hederskontext. Fokus är socialisering av barn och unga inom en hederskontext samt på vilka sätt hedersnormer och värderingar befästs och överförs mellan generationer.

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • Reflektera över begreppet heder så som de förstås inom grupper som praktiserar hedersrelaterat våld och förtyck.
  • Reflektera över situationer där olika definitioner/sätt att se på heder kan kollidera för en individ och skapa konfliktområden i individens liv.
  • Reflektera över barnuppfostran inom en hederskontext. Hindrar/försvårar hedersnormer och värderingar barn och unga från att integreras i majoritetssamhället? Om ja, i så fall på vilka sätt?